Ρημοτομία

Η ρημοτομία

Η ρημοτομία

Οἱ Μηλιές ἔχουν ἁπλό ἀλλά λειτουργικό ρημοτομικό σχέδιο. Ἀπό τό κέντρο τοῦ χωριοῦ πού ὑπάρχει μιά ἱκανή καί λειτουργική πλατεία ξεκινοῦν οἱ τρεῖς ὁδοί-γειτονιές τοῦ χωριοῦ. Ἡ Πανωρούγα, ἡ Πέρα Ρούγα καί ἡ Κάτω Ρούγα πού ἔνθεν καί ἔνθεν τῶν ὁδῶν ἀναπτύσσονται οἱ κατοικίες τῶν Μηλέων. Στήν πλατεία στό ἀνατολικό μέρος της μετά ἀπό ὀλίγα μέτρα ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τοῦ πολιούχου ἁγίου, τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί δίπλα ἀκριβῶς τό κοιμητήριο τῶν Μηλέων πού ἐκεῖ ξεκουράζονται οἱ ψυχές τῶν ἀποδημησάντων Μηλιωτῶν. Τό Δημοτικό Σχολεῖο εἶναι στίς ἀρχές τῆς Πέρας Ρούγας πενῆντα μέτρα περίπου ἀπό τόν δρόμο σέ ἥσυχο καί κατάλληλο γιά μάθημα μέρος. Ἡ βιβλιοθήκη καί ὁ Ξενώνας τοῦ χωριοῦ βρίσκονται στό τέλος τῆς Κάτω Ρούγας.
Στό τέλος τῶν ὁδῶν τῆς Πέρα καί Κάτω Ρούγας ὑπάρχουν μικρές πλατεῖες πού διευκολύνουν γενικότερα τήν κυκλοφορία καί τήν λειτουργία ἀνθρώπων καί ὀχημάτων. Ἡ εἴσοδος στό χωριό γίνεται μέ δημόσια ὁδό ἀσφάλτινη, ἀπό τήν Πάνω Ρούγα. Γύρω-γύρω ἀπό τήν πλατεία τοῦ χωριοῦ εἶναι διαμορφωμένη ἡ «ἀγορά» μέ τά καφενεῖα καί τά ἐμπορικά καταστήματα. Τέλος στίς Μηλιές ὑπάρχει δίκτυο ἀποχευτικό ὀμβρίων ὑδάτων καί ὑδραγωγεῖο μέ ἄφθονο καθαρό καί ὑγιεινό νερό. Τά τελετυαῖα χρόνια, (μετά τήν καταστροφική πυρκαγιά τοῦ 2007) ἔγιναν καί οἱ δύο μεγάλοι περιφερειακοί ὁδοί γιά τήν πυροσπροστασία ἀλλά καί τήν ἀνάπτυξη τοῦ χωριοῦ. Στίς περιφερειακές αὐτές ὁδούς ὑπάρχει δίκτυο ὕδρευσης μέ μονάδες πυροσβεστικῆς προστασίας, ἀλλά καί σημεῖα ξεκούρασης ἀπό τήν πεζοπορία, πού εἶναι ἰδανικές οἱ ὁδοί αὐτοί. Τό μῆκος αὐτῶν τῶν δύο ὁδῶν εἶναι συνολικά ἕξι (6) χιλιόμετρα περίπου.