https://miliesilias.gr/village/architektoniki/toponymia-2/

        

τοπωνύμια