Η Ιστορία του Δημοτικού Σχολείου

Tὁ σχολεῖο τοῦ χωριοῦ μας ἱδρύθηκε τό ἔτος 1892 καί ἡ λειτουργία του ἄρχισε τό ἴδιο ἔτος. Εἶναι ἀνάγκη ν' ἀναφέρουμε ὅτι ἀπό τό ἔτος 1748 πού ἱδρύθηκε το χωριό δέν ὑπῆρχε σχολεῖο. Στα χρόνια τῆς δουλείας οἱ παλαιοί κάτοικοι ἔμειναν ἐντελῶς ἀγράμματοι καί ἀπό τό ἔτος 1860 μέχρι το 1892 πήγαιναν στο κοντινό χωριό Δούκα, ὅπου ὑπῆρχε σχολεῖο, γιά νά μάθουν γραφή καί ἀνάγνωση. Ἔτσι τό σχολεῖο ἱδρύθη κε το 1892 με δημοδιδάσκαλο τον Κανέλλο Παπαχριστόπουλο. Από τό ἔτος 1892 ως το 1952 τό σχολεῖο στεγαζόταν σε διάφορα ἰδιωτικά σπίτια τοῦ χωριοῦ. Τό πρῶτο στεγαζόταν στο σπίτι τοῦ Ἰωάννη Π. Τσαπάρα, μετά πέντε χρόνια στο σπίτι τοῦ ̓Ανδρέα Γ. Μπιλάλη, μετά ἕξι χρόνια στο σπίτι τοῦ Ἀριστείδη Κ. Λέντζου καί ἀπό τό ἔτος 1920 σε μία αἴθουσα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Χρήστου Κ. Λέντζου ἕως τό ἔτος 1952.